ความเป็นมา

 

   ศูนย์ประเมินความเสี่ยง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุนระบบเตือนภัยทางสุขภาพ ซึ่งจะเน้นการสนับสนุนการดำเนินการด้านการประเมินและสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสนับสนุนให้เกิดความพร้อม ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานการประเมินและสื่อสารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในกรมฯ สนับสนุนและประสานการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินและสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ กรมฯ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์ความรู้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออก/มาตรการที่จะนำไปสู่การลดการสัมผัสกับมลพิษและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคและการเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคจากการได้รับสัมผัสสารพิษจากสิ่งแวดล้อม การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน 

 

  ดังนั้นศูนย์ประเมินความเสี่ยง จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่พร้อมดึงข้อมูลมาใช้งานสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและใช้เป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลและบริหารข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นช่องทางเผยแพร่สื่อผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการด้านการประเมินและสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

dz